ผลการประกวดตราสัญลักษณ์

ปีท่องเที่ยววิถีไทย
เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

Amazing Thailand Tourism Year 2018

ออกแบบโดย นายสุรัตนชัย ชื่นตา

แนวคิด

ส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ และเป็นวาระแห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนฐานความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลกและเจตนารมณ์ของ UNWTO และมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ําให้กับสังคมไทย

แนวทางการออกแบบ

เนื่องจากปี ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ เป็นปีที่การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสประเทศไทยมากขึ้น เพื่อให้ได้ชื่นชม ความงดงามของประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ท่องเที่ยว หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย ๆ รวมทั้งได้มา สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่น่าจดจำ น่าระลึกถึง และน่าบอกต่อ

ตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

เป็นตราสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารความเป็นไทย ทั้งในแง่ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่มีความงดงาม อีกทั้งยังมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลก ทั้งยังต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศ สร้างการรับรู้และจดจำตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย ให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกถึงความพิเศษที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว และได้สัมผัสความเป็นไทยที่จะสร้างความสุข และความทรงจำ อันน่าประทับใจให้มากกว่าที่เคย

องค์ประกอบทางการออกแบบ

สี เลือกใช้สีที่มาจากสีของธงชาติไทยเป็นสีหลัก และใช้สีเขียวของธรรมชาติที่งดงามเป็นองค์ประกอบรอง เพื่อให้เกิดความแตกต่าง และเกิดจังหวะ ลดหลั่นกัน ทั้งนี้ เลือกใช้โทนสีแดง น้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความรุ่งเรือง งดงาม ของความเป็นไทย และสร้างความสูงค่า สง่างามให้กับตราสัญลักษณ์

ภาพ ใช้ภาพตัดทอนของเรือ “สุพรรณหงส์” ผสานเข้ากับ “ช้างไทย” และลายประจำยาม อันเป็นตัวแทนแห่งความรุ่งเรือง ล้ำค่าทางศิลปวัฒนธรรม และช้างยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของไทย ซึ่งนับเป็นงานศิลป์อันประณีตงดงาม มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก เรือใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ช้างใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวทางบก สะท้อนถึงสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อสะท้อนความงามอย่างไทยอันน่าประทับใจ ซึ่งนับเป็นวิถีชีวิตของไทยดั้งเดิมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังได้เลือกใช้ภาพลายประจำยาม ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ที่นำมาจากงานจิตรกรรมของไทยดั้งเดิมมาใช้เป็นองค์ประกอบรอง ในการตกแต่งตราสัญลักษณ์ให้มีความสวยงาม อ่อนช้อย ลงตัว และสื่อถึงความสดใส และการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยจิตใจอันอบอุ่น เป็นมิตรของเจ้าบ้านอีกด้วย

ตัวอักษร ลักษณะตัวอักษรที่ไม่มีหัว สามารถอ่านได้ง่าย มีการเน้นจังหวะ การวางของตัวอักษร ขนาดที่ต่างกัน

ภาพโดยรวมคล้ายกับเครื่องหมาย Infinity

สื่อถึง ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ที่นักท่องเที่ยวได้รู้สึกถึงความพิเศษที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว และได้สัมผัสความเป็นไทยที่จะสร้างความสุขและความทรงจำ อันน่าประทับใจ ให้มากกว่าที่เคย อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ความหมายตราสัญลักษณ์